PROVOZ ŠKOLY OD 12.4.2021

Vážení rodiče,
víme, že je pro vás i vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu do školy složitá. Věřte, že chápeme vaše obavy a slibujeme vám, že se budeme snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň vás prosíme o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.
Vybíráme pro vás to podstatné, co se bude týkat vás a vašich dětí při návratu do provozu naší školky: Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví  k omezení provozu ve školách a škol. zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12.4. 2021 v mateřských školách: dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí a dětem, jejichž rodiče spadají do výjimky vybraných profesí Integrovaného záchranného systému, kteří předem požádají vedení školy a doloží potvrzení zaměstnavatele  o důležitosti vykonávání vybrané profese.
Předpoklady osobní přítomnosti dítěte na prezenčním vzdělávání: 
1. Nemá příznaky onemocnění Covid-19, 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního  testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen preventivní antigenní test) a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, 3. děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
Testování:
 Od 12.4. 2021 je školám uložena povinnost testovat děti (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. K testování budou použity neinvazivní Ag testy, které budou škole distribuovány dne 9.4. 2021. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu (nesmí být starší 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID -19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře v listinné podobě).
Průběh testování v mateřské škole Sluníčko, Milovice:
 Testování bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách přízemí školky v 1. a 2. třídě Budulínek a Cipísek 2x týdně. (V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno).V případě každodenní docházky budou děti testovány v pondělí a čtvrtek ráno, případně v dalších dnech, kdy se dítě účastní provozu. Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami 2m. Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, se dítě zuje a svlékne si nejnutnější svrchní oděv, umyje si ruce a půjde se zákonným zástupcem do testovacího prostoru. Testovací místností budou  herny v přízemí. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje (neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance), za přítomnosti a dohledu pedagogické pracovnice a vyčká 15 minut na místě na negativní či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede zákonný zástupce své dítě do určené třídy (třídu Vám sdělí p. učitelka první den nástupu do MŠ v testovací třídě případně provozní zaměstnankyně u vstupu do budovy školy). V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky. Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování pedagogickými pracovnicemi. Není možné použití vlastního testu, případně testování dítěte doma. Vzhledem k tomu, že nikoho nechceme zdravotně jakkoliv ohrozit a musíme dodržet dané podmínky pro testování, prosíme rodiče, aby počítali s časovou rezervou na testování minimálně 20 minut (mohou se tvořit fronty a čas se prodlužovat, což si nikdo z nás nepřeje). Proto prosíme, pokud je to ve vašich silách, abyste přicházeli do MŠ plynule po celou dobu od 6:00 do 8:00 hodin. Největší riziko tvoření fronty předpokládáme v čase od 7:30 do 8:00 hodin. Škola upozorňuje zaměstnance a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Škola doporučuje, doprovod dítěte do školky pouze jednou osobou.Děkujeme za pochopení.

Zanechte komentář