ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Školné (úplata za vzdělávání)

Úplata za vzdělávání /školné/

Pro školní rok 2023/2024 byla stanovena částka 700.-, Kč/měsíc za celodenní docházku. Úplata je splatná za příslušný kalendářní měsíc do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

Příklad: Za měsíc září 2023 povinnost uhradit 700,- Kč nejdéle do 15. září 2023 na účet mateřské školy: 488514389/0800 (variabilní symbol pro své dítě obdržíte na třídních schůzkách 4.září 2023 případně dodatečně v kanceláři ekonomky ve 2. podlaží).Vzdělávání předškoláků (tj. dětí, které dovrší do 31.8. 2023 5 let a více) se poskytuje bezúplatně. Pro platbu doporučujeme zadat trvalý příkaz k úhradě na 10 měsíců. O letních prázdninách vybíráme úplatu u dětí, které navštíví MŠ částku pouze za 1 měsíc. U dětí, které MŠ v době letních prázdnin nenavštěvují, úplatu nevybíráme žádnou. Na další školní rok se částka za úplatu znovu stanovuje dle skutečných nákladů předchozího roku. Lze také zaplatit jednorázově celou částku na celý školní rok najednou či případně se domluvit o zaplacení v hotovosti v kanceláři ekonomky ve 2. podlaží.

Příspěvek na kulturní fond pro děti bude činit ve školním roce 2023/2024 částku 1.100,- Kč za dítě na celý školní rok a je splatný na číslo účtu 30015-488514389/0800, variabilní symbol je přidělené číslo dítěte. Použití finančního prostředku bude pro školní rok 2023/2024 projednáváno s rodiči na třídních schůzkách dne 4.září 2023.  Z fondu jsou hrazena všechna divadelní představení pro děti, Mikulášská nadílka, odměny na karneval, dárečky ke Dni dětí, Sluníčkový den, pamětní knihy pro předškoláky ad. Seznam akcí s termíny najdete zde na webu na stránce „Kulturní akce“.

Stravování

V mateřské škole Sluníčko je stravování zajištěno firmou Primirest, která si platby vybírá a zajišťuje sama. Podmínkou pro stravování je vyplnění přihlášky ke stravování, kterou obdržíte od vedoucí kuchařky paní Šnajdrové. Každý strávník má v počítači zřízeno osobní konto. Rodič si zajistí trvalý příkaz k úhradě ze svého bankovního účtu ve prospěch bankovního účtu Primirest, jehož číslo dostane na přihlášce ke stravování zároveň s přiděleným variabilním symbolem strávníka a cenami jídel.  Konzumace se odečítá poslední den v měsíci z částky poukázané na stravovací konto. Nezaplacení finančních prostředků za stravování i za úplatu za vzdělávání jsou po písemném upozornění důvodem k vyloučení dítěte z docházky.

Vedoucí stravování Primirestu sídlí v ZŠ Juventa Milovice a je to p. Novotný tel. +420 733 553 051 a přímo v budově MŠ Sluníčko jej zastupuje vedoucí kuchařka p. Lenka Šnajdrová ve 2. podlaží v hlavní kuchyňce.

Ptejte se, rádi Vám odpovíme.

Mateřská škola Sluníčko
Volejte +420 325 514 645